kinderen1 kinderen2 kinderen3 volwassenen
 

Indien uw problematiek aan bepaalde voorwaarden voldoet, kan u behandeling worden vergoed op grond van uw basisverzekering. Dit geldt voor zowel de Basis GGZ als de Specialistische GGZ. U hoeft daarvoor geen aanvullende verzekering te hebben. LET OP: houd u rekening met uw eigen risico. De vergoeding voor jongeren tot 18 jaar valt sinds 1 januari 2015 onder verantwoordelijkheid van de gemeente.

Verwijsbrief van uw huisarts of erkende verwijzer
Om voor vergoeding in aanmerking te komen, heeft u een verwijsbrief nodig van uw huisarts of andere erkende verwijzer. Bij kinderen onder de 18 mag dit ook een beschikking van de gemeente zijn. Op deze verwijsbrief moet een datum staan van voor de intake, anders is de zorg onverzekerd. U zou deze dus voorafgaand aan de intake moeten ontvangen van uw verwijzer. Op deze verwijsbrief wordt door uw huisarts en/of POH-GGZ genoteerd welk type zorg u bij ons kunt ontvangen.

Aan de verwijsbrief worden specifieke eisen gesteld. Deze zijn bekend bij uw huisarts of andere erkende verwijzer. Als u hierover vragen heeft, kunt u contact opnemen met uw verwijzer.

De standaard NZA tarieven voor de BGGZ in 2021 zijn:

Code

Prestatie

Maximumtarief

180005

Onvolledig behandeltraject

€ 228,04

180001

Kort

€ 522,13

180002

Middel

€ 885,01

180003

Intensief

€ 1434,96


Deze tarieven zijn wettelijk vastgesteld door de Nederlandse zorgautoriteit. Deze kunt u hier raadplegen:  NZA tarieven BGGZ 20201

 

Basis GGZ:
Uw vergoeding vindt plaats op basis van uw polisvoorwaarden op begindatum van uw behandeling. Vanaf 2021 hebben we met elke zorgverzekeraar een contract voor de Basis GGZ. In 2020 had Silver Psychologie met alle zorgverzekeraars een contract voor BGGZ.

Indien wij geen contract hebben met uw verzekeraar, dan declareren wij de door de NZA wettelijke bepaalde maximumtarieven.

 • Bij de meeste polissen krijgt u minimaal 75% vergoed bij ongecontracteerde zorg en dan hoeft u het gedeelte dat niet wordt vergoed niet zelf aan ons te betalen.
 • Had u een polis die minder dan 75% vergoedde bij ongecontracteerde zorg (bv de Basis Voordeligpolis van Menzis ) moet u mogelijk een eigen bijdrage zelf betalen.

Na aanmelding ontvangt u meer informatie over de kosten en vergoedingen in de informatiebrieven. Vraag dit altijd na bij uw zorgverzekeraar.

Specialistische GGZ:
Er worden geen sessies gedeclareerd, maar aan het eind van de behandeling of na 365 dagen declareren wij de hele behandeling via een Diagnose Behandel Combinatie (DBC). De therapeut noteert uw diagnose en alle activiteiten die er verricht worden in deze DBC. Onder activiteiten worden naast sessies ook bijvoorbeeld het schrijven van een intakeverslag en correspondentie (met name bij het eerste en laatste gesprek) gerekend. Alle gesprekken worden als sessies gerekend, dus ook het intakegesprek valt hieronder. Indien wij met uw verzekeraar een contract hebben afgesloten, dan declareren wij het met uw verzekeraar afgesproken tarief.

In 2021 hebben wij met alle zorgverzekeraars, met uitzondering van Menzis, Anderzorg en Hema een contract voor de SGGZ.

In 2020 had Silver Psychologie vrijwel met alle zorgverzekeraars een contract voor de SGGZ , behalve met Menzis/Anderzorg en Hema.
Indien wij geen contract hebben met uw verzekeraar declareren wij de door de NZA wettelijke bepaalde maximumtarieven.

Zie voor een compleet overzicht van contracten met zorgverzekeraars: https://www.silverpsychologie.nl/contracten-met-zorgverzekeraars

Deze tarieven zijn wettelijk vastgesteld door de Nederlandse zorgautoriteit. Deze kunt u hier raadplegen: NZA tarieven SGGZ 2021

 • Bij de meeste polissen krijgt u minimaal 75% vergoed bij ongecontracteerde zorg en dan hoeft u het gedeelte dat niet wordt vergoed niet zelf aan ons te betalen.
 • Indien uw polis minder dan 75% vergoed bij ongecontracteerde zorg (bv de Basis Voordeligpolis van Menzis) moet u 5% of 10% van de factuur zelf betalen (afhankelijk van het vergoedingspercentage bij ongecontracteerde zorg)

 

Na aanmelding ontvangt u meer informatie over de kosten en vergoedingen in de informatiebrieven. Vraag dit altijd na bij uw zorgverzekeraar.

Kind & Jeugd (Gecontracteerd)

In 2021 hebben wij met de volgend gemeenten c.q. regio’s contracten:

 • Regio Hart van Brabant
 • Regio West Brabant Oost
 • Regio Holland Rijnland
 • Regio Zuid Oost Utrecht (per juli 2021)

Silver Psychologie wikkelt de financiële declaratie verder met uw gemeente af.

Kind & Jeugd (Ongecontracteerd)
Voor de regio’s waarmee wij geen contracten hebben geldt dat de behandelingen niet voor vergoeding in aanmerking komen. Het is dan wel alsnog mogelijk om te kiezen voor een behandeling. Echter worden de kosten hiervan bij u in rekening gebracht. U dient de kosten hiervan dus zelf te betalen.

Niet nagekomen sessies:
Als u een afspraak wilt afzeggen of verplaatsen, raden we u aan dit te doen langer dan 24 uur voorafgaand aan de afspraak. Wanneer u dit later doet, wordt deze bij u in rekening gebracht. Dit geldt ook bij ziekte en andere gevallen van overmacht. Een enkele niet nagekomen sessie kost € 63,75 en een dubbele niet nagekomen sessie kost € 90.

Als u bij annulering geen medewerker aan de telefoon krijgt, dient u de voicemail in te spreken, zodat voor ons duidelijk is hoe laat de afmelding plaatsvond. Als u geen voicemail kunt inspreken, is afmelding via e-mail mogelijk via info@silverpsychologie.nl. (wij adviseren u om geen gevoelige informatie naar ons te mailen, maar alleen uw verzoek).
Wanneer u een groepsbijeenkomst niet kunt bijwonen, meldt u deze dan graag twee werkdagen eerder af.

Onverzekerd product/ particulier
Een klein deel van de klachten/problemen waarvoor verwijzers naar ons verwijzen, zijn wettelijk uitgesloten van vergoeding. Het gaat hierbij om:

 • Levensfaseproblemen, stress, burn-out en overspannenheid
 • Behandeling van fobieën
 • Seksuologische zorg (er gelden bepaalde uitzonderingen die wel via de GGZ worden vergoed)
 • Behandeling van de volgende stoornissen: aanpassingsstoornis, slaapstoornis en een coördinatie ontwikkelingsstoornis
 • Dyslexie of dyscalculie
 • Schoolpsychologie
 • Preventieve zorg
 • Pedagogische hulp en hulp bij de opvoeding
 • Hulp bij relatieproblemen
 • Psychosociale hulp (bepaalde sociaal-maatschappelijke interventies)
 • Zelfhulp
 • Misbruik van geneesmiddelen
 • Studieproblemen
 • Religieuze problemen

Indien deze problemen onderdeel zijn van een wel verzekerde stoornis (bijv. relatieproblemen als gevolg van een depressie) dan vindt wel vergoeding plaats. Soms worden deze problemen ook vanuit uw aanvullende verzekering vergoed. Let op: aan deze opsomming kunnen geen rechten ontleend worden. Vraag altijd bij uw zorgverzekeraar na wat er vergoed wordt of raadpleeg uw polisvoorwaarden.

Tijdens de intake kunt u met uw behandelaar bespreken of uw klachten vallen onder de verzekerde zorg. Indien dit niet het geval blijkt te zijn en u besluit om geen behandeling te volgen, dan zullen wij alleen de kosten van het intakegesprek declareren. Als u besluit om uw behandeling zelf te betalen, dan gelden de onderstaande tarieven. Deze tarieven zijn ook van toepassing als u geen zorgverzekering heeft in Nederland of in een land waarmee Nederland een verdrag heeft voor het vergoeden van zorgkosten.

Prestatie

Tarief particulier

Intake sessie enkel (45 min)

€ 166,25

Intake sessie dubbel (90 min)

€ 237,50

Geprek met regiebehandelaar (45 min)

€ 142,50

individuele sessie enkel (45 min)

€  95,00

individuele sessie dubbel (90 min)

€ 190,00

Psychiatrisch consult enkel (45 min)

€  82,50

Psychiatrisch consult dubbel (45 min)

€ 165,00

Psychiatrisch consult mail

€   27,50

 

In onze tarieven is zowel de directe tijd (de tijd dat u direct contact heeft met uw therapeut) en de indirecte tijd (de tijd die aan uw behandeling wordt besteed zonder dat er direct contact met u is) opgenomen. Onder indirecte tijd valt onder andere de verslaglegging, het uitwerken van de intake, het maken van een behandelplan, het voeren van intern of extern overleg. De indirecte tijd is noodzakelijk om de kwaliteit van onze zorg te kunnen waarborgen.

Zorg Prestatie Model

Per 1 januari aanstaande verandert de financiering van de GGZ met de komst van het Zorg Prestatie Model. Lopende BGGZ en SGGZ behandelingen worden per 31-12-2021 afgesloten en per 1 januari 2022 wordt er een nieuw zorgtraject geopend. Indien u in behandeling bent bij Silver Psychologie dan leest u in deze folder wat dat voor u betekent.