kinderen1 kinderen2 kinderen3 volwassenen
 

Onze VISIE op psychologische behandelingen kenmerkt zich door de volgende zaken:

‘Behandelen met gezond verstand’, wil voor ons zeggen dat we ook duidelijk oog proberen te hebben voor ‘wie u bent’  als wij samen met u een behandelplan ontwerpen en uitvoeren. Wij doen ons best de wetenschap der psychologie te vertalen naar gewone taal en bruikbare begrippen die aansluiten bij uw belevingswereld.
Een behandelplan wordt in overleg met u samengesteld zodat u zelf gemotiveerd met ons aan de slag kunt om uw problemen op te lossen of meer hanteerbaar te maken.

Een behandeling bestaat uit:

Intake sessie(s):
hierin gaat het erom samen met u uit te zoeken wat de problematiek is waar u aan wilt werken, en welke zaken in uw leven daaraan raken.

Behandeling:
Dit is de periode waarin we, samen met u, actief werken om uw problematiek meer hanteerbaar te maken.

Afronding en nazorg:
Uw behandeling duurt zo lang als nodig en niet langer dan nodig is. Hoe lang? Dat bespreken we samen bij de start. Indien nodig stellen we dat bij. Door goed te evalueren weten we ook wanneer u genoeg bent geholpen om zelf weer verder te kunnen. Of wanneer zwaardere zorg nodig is.

In het laatste gesprek bekijken we wat u zelf kunt doen als het in de toekomst even wat minder gaat. Die informatie krijgt u vaak mee in een terugvalpreventieplan. Ook houdt u eventueel toegang tot een aantal eHealth-modules. 


Regiebehandelaar

De regiebehandelaar binnen de GGZ is verantwoordelijk voor de coördinatie van de zorg voor een cliënt binnen een behandeling. Dit betekent kort gezegd dat de regiebehandelaar er op toe moet zien dat de behandeling als geheel van goede kwaliteit is en dat de behandelaren die bij de behandeling betrokken zijn in staat zijn om hun deel van de behandeling naar behoren uit te voeren.

De regiebehandelaar is ook formeel verantwoordelijk voor het vaststellen van een diagnose en het bespreken van het behandelplan met de cliënt. Praktisch gezien bereidt de behandelaar dit voor samen met de cliënt en bekijkt de regiebehandelaar of deze zich hierin kan vinden.

Vanuit de overheid is het verplicht dat een regiebehandelaar beschikt over een z.g.n. BIG-registratie. Andere behandelaren die bij de cliënt betrokken zijn moeten ook aan strikte voorwaarden voldoen (b.v. minimaal een universitaire studie psychologie hebben afgerond); ze hoeven echter geen BIG-registratie te hebben.

Binnen Silver werken zowel psychologen met als psychologen zonder BIG-registratie. Als uw behandelaar geen BIG-registratie heeft, dan is het dus vereist dat iemand anders de z.g.n. regiebehandelaar is.

Om zijn of haar taken goed uit te voeren zal de regiebehandelaar in dit geval ook verschillende afspraken hebben met de cliënt om de voortgang van de behandeling mee te beoordelen.

Binnen Silver is dit als volgt georganiseerd:

S-GGZ:
Behandelingen in de S-GGZ zijn doorgaans langer van duur. Hier is het dus belangrijk dat de regiebehandelaar gedurende de behandeling regelmatig het verloop evalueert met de cliënt.
In de S-GGZ zijn er daarom minimaal 3 contacten per jaar tussen de cliënt en de regiebehandelaar:

  1. Het 3e gesprek dat de cliënt heeft is met de regiebehandelaar. In dit gesprek wordt de diagnose besproken en het behandelplan met de cliënt vastgelegd.
  2. Na ongeveer 3 maanden zal er een evaluatiegesprek plaatsvinden. Tijdens dit gesprek wordt de voortgang van de behandeling besproken, geëvalueerd of het afgesproken behandelplan de gewenste resultaten lijkt op te leveren en indien nodig een aangepast behandelplan vastgelegd. Het kan zijn dat in dit gesprek samen met de cliënt besloten wordt om de behandeling op korte termijn af te ronden.
  3. Na ongeveer 10 maanden vindt wederom een evaluatie plaats. Ook nu wordt weer gekeken hoe de behandeling verloopt. Tevens wordt op dit moment een inschatting gemaakt of de behandeling binnen 12 maanden afgesloten kan worden, of dat de behandeling voor een 2e jaar vervolgd moet worden.

GB-GGZ:
Behandelingen in de GB-GGZ zijn doorgaans korter. De regiebehandelaar heeft daarom in principe alleen tijdens de intakefase zelf direct contact met de cliënt

Het 3e gesprek dat de cliënt heeft is met de regiebehandelaar. In dit gesprek wordt de diagnose besproken en het behandelplan met de cliënt vastgelegd.

Het verdere verloop van de behandeling wordt door de therapeut besproken met de regiebehandelaar in overleg dat zij daarvoor hebben. Wanneer de regiebehandelaar of behandelaar het nodig acht zal er een extra afspraak met de cliënt worden gemaakt.

De regiebehandelaar is het aanspreekpunt voor de cliënt voor zijn of haar gehele behandeling. De cliënt mag dan ook te allen tijde zelf contact opnemen met de regiebehandelaar of om een afspraak vragen. De regiebehandelaar zal hierbij zoveel mogelijk de behandelaar betrekken.